Yhdistys

Sillat ry

Yhdistys on perustettu palvelutarve lähtökohdista Länsi-Helsinkiin vuonna 2018.
Keskeisenä tavoitteena on edistää erityisesti maahanmuuttajanaisten, lasten, ja nuorten kokonaisvalta hyvinvointia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Maahanmuuttajien kotoutumisen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttaminen sekä väestöryhmien vuorovaikutuksen ja suhteiden edistäminen ovat Helsingin kaupungin strategisen johtamisen keskeisimpiä periaatteista.

Arvot

Sillat ry yhdistyksen keskeisimmät arvot ovat osallisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, sekä asiakaslähtöisyys. Osallisuuden edistäminen luo pohjaa tasa-arvolle, hyvinvoinnille ja terveydelle. Asiakaslähtöisellä työotteella tuetaan elämänhallintaa ja elämänlaatua. Parhaimmillaan asiakaslähtöinen toimintamalli luo puutteita yhteisön toiminnan kehittämiselle (ratkaisukeskeisyys). Osallisuuden maksimoimiseksi asiakkaita osallistetaan palveluprosessin eri vaiheisiin; suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.Yhdistys edistää marginaaliryhmien tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista yksilönä, yhteisön, ja yhteiskunnan jäsenenä. 

Viranomaisten kulttuurikompetenssiosaamista edistämällä madalletaan palveluihin hakeutumisen kynnystä, ennaltaehkäistään syrjintää, ja puututaan syrjiviin rakenteisiin.

Missio

Sillat ry:n missioina ovat ”Mahdollisuus jokaiselle” ja ”Kohtaamisista kotoutumiseen.” 

Arvokkaalla ja kunnioittavalla kohtaamisella sekä yksilö, että yhteisön tasolla luomme siltoja asiakkaiden ja palvelutuottajien välille. Yhdessä luomme hyvinvointia huomiselle, jolloin tarjoamme implementiivisiä ratkaisuja osallisuuden ja inkluusion haasteisiin. Kotoutumisen edellytyksenä on myönteinen ja kahdensuuntainen vuorovaikutus, jota
pyrimme edistämään.

Strategia

Yhdistyksen toiminta pohjautuu kotoutumisen, inkluusion ja osallisuuden periaatteisiin, jotka ovat keskeisiä tavoitteita sekä Suomen hallituksessa, että Euroopan Unionissa. Yhdistyksen säännöt, arvot, ja tavoitteet ohjaavat toimintastrategiaamme. Sillat ry:n perustehtävänä on edistää maahanmuuttajanaisten ja heidän perheiden hyvinvointia ja terveyttä. Puutteellisten resurssien takia, laaja-alainen palvelutarve ilman kieli- ja kulttuuritulkkausta jää usein vastaamatta. Kotoutuneilla akateemisilla maahanmuuttajanaisilla on aitiopaikat sekä yhteisössään, että yhteiskunnassa maahanmuuttajapalveluiden toimintojen toteuttamisessa ja arvioinnissa
(kokemusasiantuntijuus +teoreettinen osaaminen).

Viestintästrategia

Ulkoinen viestintä

Tiedon välittämisen lisäksi laadukkaalla viestinnällä lisätään yhdistyksen vaikuttavuutta ja tehdään tunnetuksi. Yhdistys vaikuttaa toimintaympäristöön monipuolisella viestinnällä hyödyntäen verkkosivuja, sosiaalista mediaa, ja lobbausta virallisten kokouksien ulkopuolella. Näillä viestintäkeinoilla tavoitetaan potentiaalisia jäseniä ja yhteistyötahoja.

Sisäinen viestintä

Strategisena työkaluna hallitus hyödyntää vuosikelloa ja työskentelyalustana Google Drivea. Hallituksen sisäisessä viestinnässä noudatetaan hallituksen sääntöjä. Yhdistys tiedottaa jäsenilleen toiminnastaan jäsenkirjeellä.

Viestintästrategian vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain ja tarvittavat kehittämismuutokset toteutetaan.

Tavoitteet 2030

  • Toiminnan edellytysten vakiinnuttaminen
  • Yhdistys tunnetaan kansallisesti
  • Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen kohderyhmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
  • Kansainvälinen yhteistyö ja toiminta