Tietosuojaseloste

Yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016)

1. Rekisterin pitäjä

Verkkosivustomme osoite on: https://www.sillatyhdistys.fi.

Tietosuojaseloste koskee seuraavaa yhdistystä:

Sillat ry, Purpuripolku 6, 00420 Helsinki
sillatry@gmail.com
Y-tunnus: 3042812-3

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tuuli Ritola

3. Tietosuojavastaava

Tuuli Ritola

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).
Sillat ry kerää henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin: jäsenten yhteystiedot jäsenyyden
ylläpitämiseksi, muiden kuin jäsenten ilmoittautumistiedot Sillat ry:n ja Pidä huolta itsestäsi äiti -hankkeen tilaisuuksiin paperiversiona tai sähköisenä seurantaa ja arviointia varten, neuvontaa varten tarvittavat tiedot asian hoitamisen vaatimaksi ajaksi ja työntekijöiden tiedot työsuhteen ylläpitämiseksi ja kyselyitä ja selvityksiä varten tarvittavat tiedot ja yhteystiedot osallistujien luvalla.

5.Rekisterin tietosisältö, tallennettavat tiedot

Yhdistyksen jäseniltä kerätään seuraavat tiedot:

Tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistujilta kerätään seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikäryhmä ja sukupuoli sekä tarvittaessa asuinalue. Alaikäisiltä osallistujilta kerätään vain nimi, ikäryhmä, sukupuoli ja asuinalue. Raportointia varten tarvittavat erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujalistat säilytetään kunkin rahoituspäätöksen vaatiman ajan.
Työntekijöiden henkilötiedot: osoitteet, työsopimukset palkkatietoineen, työterveystiedot ja lomatiedot ovat tiedostoissa Fennoassa. Työntekijöiden palkanmaksun hoitaa Reiluhallinto Oy.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään jäseneltä ja osallistujilta itseltään www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, rekisterinkäsittelijän syöttäminä, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

6. Tietojen luovuttamien ja siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mitään henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Kerätyt tiedot säilytetään yhdistyksen hallituksen sekä hankkeen työtekijöiden nähtävillä salasanalla suojattuna pilvipalvelussa sekä paperisten lomakkeiden osalta paperisena lukitussa kaapissa, johon on pääsy hankkeen työntekijöillä.

8. Tarkastusoikeus, kielto-oikeus ja rekisteristä poistuminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).